venerdì 29 novembre 2013

LA MINIERA DEI MODI DI DIRE A RACALMUTO 2 - Vitti lu mari, vitti la marina...

Seguito del precedente post dove sono esposte, tra l'altro, le opportune precisazioni sul contenuto, la genesi e la trascrizione del materiale raccolto al Circolo Unione di Racalmuto.

Link del post precedente:...lassatimi addivertiri cu l’amici mia.


Frammenti 
1° gennaio 1974
 a cura di Calogero Taverna

2.1. Vitti lu mari, vitti la marina
vitti l’amanti mia ca navicava

1. Comu aiu a fari cu sta ma vicina
c’avi lu meli mpiettu e nun mi nni duna.

1. M’aiu a maritari nun passa ouannu
pi campari muglieri nun mi cumpunnu

1. M’avera a maritari senza doti
chi sugnu foddi ca fazzu sta cosa

1. Dicci a tò mamma ca nun si piglia pena
la robba ci ristà ni li casciuna.

1. Si piccilidda e vatinni a la scola
ca quannu ti crisci m’è pigliari a tia.

1. Si piccilidda e ha lu cori ngratu,
mi vidi muortu e nun mi duni aiutu
quannu vidi affacciari lu tabbutu
tannu mi cierchi di darimi aiutu.

1. Si piccilidda e fa cosi di granni
pensa quannu ti criscinu sti minni

1. Quant'avi chi studiu sta canzuna,
pi mpararimilla sta simana

1. L’aiu avutu na donna taliana
ca la so facci era na vera luna
nni lu piettu porta na cullana
si vuogliu lu so cori mi lu duna.

1. Vieni stasira ca mi truovi sula
l’ura è arrivata di la tò fortuna.

1. La carta di la leva a mia vinni
m’accumanciaru a viniri li malanni.

1. Partu e nun partu, comu vurria fari,
bedda sugnu custrittu di partiri
sugnu custrittu di lassari a tia
e quannu pienzu ca t’aiu a lassari
la vucca di feli s’amaria.
Lu vaiu diciennu nun ni puottimu amari
si nun muoru cca muoru addavia.

1. Mamma priparatimi un maritu
ca sutta lu fallarieddu c’aiu lu fuocu
Sutta lu fallarieddu c’aiu lu fuocu
dintra lu russu e fora è sbampatu
sutta lu fallarieddu ci hai lu meli
sugnu picciottu e lu vuogliu tastari
Sugnu picciottu e mi nni vaiu priannu
schiettu mi l’haiu a godiri lu munnu.

1. Vidi chi fannu fari li dinari
fannu spartiri a du filici cori
Ti pigliasti ad una ca nun sapi parlari
tutta pirciata e china di valori;
mancu a la chiazza cchiù la po’ purtari
vidi li beddi e lu cori ti mori.
Affaccia amuri e sientimi cantari
ca t’è fari pruvari comu si mori.

1. Quannu ti viu lu me cori abballa
comu lu fuoco ni la furnacella,
quannu ti viu lu me cori abballa
comu lu vinu russu nni la buttiglia

1. Lu sabbatu si chiama allegra cori
mmiatu cu avi bedda la muglieri
cu l’avi ladia ci mori lu cori
e prega ca lu sabbatu nun veni.

1. Comu ci finì a lu gaddu di Sciacca
pizzuliatuddu di la sciocca.
[Pasqua 74]

1. Veru ca la mintissi la scummissa
cu si marita lu fuocu ci passa

1. L’omu ca si marita è ammunitu
la muglieri ci fa da diligatu

1. Hann’a passari sti vintinov’anni
unnici misi e vintinovi jorni

1. E li minneddi tò sciauru fannu
sunnu viglianti e mi cala lu suonnu

1. Chiddu chi voli Diu dissi Marotta
quannu si vitti lu fuocu di sutta.
[variante oscena e beffarda]
quannu si vitti la soru di sutta.

1. M’arridducivu di tali manera
ca comu un picciliddu chiacchiaria
Persi lu sali e persi la salera
e persi l’amicizia cu tia.

1. L’omu chiettu nun nni chiudi vucca
si si marita diventa na rocca

1. L’omu schiettu nun aviennu muglieri
mmiezzu li maritati avi addubbari

1. Comu na varca a mari mi currieggiu
ni lu liettu nun puozzu stari saggiu

1. M’agghiri a maritari a Rivinusa
ca mi muglieri m’è pigliari na rosa

1. Sugnu arriddutu di tagliarimilla
tantu pi tantu pierdita mi duna

1. Ci vuonnu quattru mastri cu la serra
e quattru fimmineddi cu la falla
quattru fimmineddi cu la falla
pi lu sanguzzu nun arrivari ‘n terra

1. Bedda p’amari a tia persi lu sceccu
persi la tabbacchera e lu tabaccu

1. Bedda p’amari a tia persi lu sceccu
ora dicimi tu a cu minchia accravaccu

1. Curnutu ca ha’li corna in tri maneri
luonghi e pizzuti cumu li zabbari

1. Li corna ti li fici tò muglieri
cu un picciuttu ca sapi cantari.

1. La tarantula annaca e nun sapi a cui
stenni l’aritu e nun lu cogli mai
passa la musca e ni l’aritu ‘ngaglia
e ci patisci nni ddi eterni guai
la tarantula ngrata siti vui
la musca sugnu iu ca c’ingagliavu
quantu aiu piersu pi amari a vui
sugnu a lu ‘mpiernu e nun nni niesciu mai.

1. L’amuri è cu lu lassa e piglia
comu lu fierru ‘mpizzu a la tinaglia

1. Cu dici ca pi donni nun si pila
a tutti l’impiccassi pi la gula.

1. Quan’eratu malata dunci amuri
pi uocchiu di la genti nun ci viniva
quannu vidia passari lu Signuri
pigliavu lu mantu e ci viniva
e m’assittava ‘ncapu li scaluna
tu stavatu muriennu e iu chianciva
ora ca stasti bbona dunci amuri
finieru l’uocchi mia di lacrimari.

1. Ora ancidduzzi calati, calati
a la cima di l’arburi e ci viditi
quannu nni la caggia intrati
comu di la pena nun muriti;
amicuzzi vi priegu ‘n caritati
amicizia cu li donni nun aviti;
iu persi la mia libirtati
na donna m’ingaglià cu li so ariti.

1. Di quinnici anni vi puozzu assicurari
n’ura di cuietu nun aiu pututu aviri
ca m’aiu misu tuttu a cantari
‘ndarrieri la porta di l’amanti mia
di na picciuttedda m’intisi chiamari
trasi ca t’arrifriddi armuzza mia
iu cci lu dissi: nun vi stati a ‘ncumudari
lassatimi addivertiri cu l’amici mia.

1. Lu gaddu cci dissi a li gaddini
ca lu tiempu si piglia comu veni

1. Chi ti giova sta maritatina
ottu jorna malata e un jornu bona

1. ladia, pupa nivura, untata d’uogliu
tu va diciennu ma muoru pi tia
cci sunnu tanti bieddi ca mi vuonnu
comu mi vuogliu tingiri nni tia
vattinni a mari a glittariti a scuogliu
oppuri a mmuoddu mmiezzu a la liscia..

1. Mina lu vientu e lu massaru spaglia
c’è lu currieri ca cunta li miglia
lu cacciaturi assicuta la quaglia
e l’assicuta finu ca la piglia;
l’arburu s’ha sirratu cu la serra,
e lu stufatieddu s’agusta cu l’aglia
Ora ca la vincivu la battaglia
si mi curcu cu tua nun è meraviglia.

1. La turturidda quannu si scumpagna
si parti e si nni va a so virdi luogu
vidi l’acqua e lu pizzu si vagna
e di la pena si nni vivi un puocu
e poi si minti ncapu na muntagna
jetta suspira e lacrimi di fuocu:
amaru cu perdi la prima cumpagna,
perdi li piacira, lu spassu e lu juocu.

1. All’armi, all’armi: la campana sona
li turchi sunnu junti a la marina.

1. Ah! Quantu è mpami l’arti di lu surfararu
ca notti e jornu travaglia a lu scuru
piglia la lumera e fa un puocu di lustru
quannu scinni jusu cu lu so capumastru

1. La schetta si nni prega di li minni
la maritata di li figli ranni

1. Niesciu la sira comu lu nigliu
Viersu la matina m’arricogliu.

1. Si ni pigliamu colari muriemmu
e vincitoria a li mpamuna dammu.

1. Cci vò viniri dda banna Riesi
unni ci su pagliara comu casi;
cci sunnu tri picciotti comu rosi
una di chiddi tri mi dissi trasi;
trasi ca t’aiu a dari li beddi cosi:
puma, pumidda, maremi e cirasi.
Iu ci lu dissi: nun vuogliu sti cosi,
vuogliu la zita, la robba e li casi.

1. Biedda, li tò biddizzi iu li pritiegnu
siddu li duni a l’antri, iu m’allagnu.

1. Ora ca ti criscieru sti lattuchi,
tutta ti gnucculii, tutta t’annachi.

1. Ci pienzi bedda quannu iammu a Naru
ca la muntata ti paria pinninu?

1. Bedda, ci vò viniri a San Bilasi,
n’addivirtiemmu ca siemmu carusi?

1. Aiu cantatu pi sbariarimi la menti
oppuramenti la malincunia.

1. Comu vo fari fa, si la patruna
basta ca truovu la pignata china.

1. Buttana ca cu mia tu fa la santa,
cu li cani e li gatti tieni munta.
A mezzannotti cu scippa e cu chianta,
la tò matruzza li cuorpi ti cunta.
Quantu grana vusca sta figliuzza santa,
ci voli lu nutaro ca li cunta.

1. la fimmina ca è sutta va cantannu
l’omu ca sta supra sta suffriennu

1. Cu avi dinari assà, sempri cunta
cu avi muglieri bedda sempri canta.

1. So matri mi lu dissi: va, travaglia,
nun mi la fari patiri a ma figlia.

1. Cu dici ca li favi sunnu nenti,
sunnu cumpuortu di panza vacanti.

1. L’omu c’ha piersu la ragiuni
la giustizia si fa cu li so mani

1. Pi tantu tiempu la furtuna aiuta,
arriva un tiempu ca cangia la rota.

1. Tu t’inni prieghi ca ti resta chiusa,
iu mi nni priegu ca mi resta tisa.

1. Si ogni cani c’abbaia, na pitrata,
nun restanu né vrazza e macu vita.

1. San Pietru ci dissi a S. Giuvanni
di li singaliati, guardatinni.

1. Santa lagnusia, nun m’abbannunari,
ca mancu spieru abbannunari a tia.

1. Quantu su bieddi li carmelitani,
ca vannu a la missa cu la mantillina.

1. A tia piaci la miennula dunci,
prima ti la manci e ora chianci.

1. Cu sta spranza e la pignata minti,
ma va pìarriminari e nun trova nenti.

1. Cu scecchi caccia e a fimmini cridi
faccia di paradisu nun nni vidi.

1. Pensa la cosa prima ca la fani
ca la cosa pinzata è bedda assani.

1. Sparaci, babbaluci e fungi
spienni dinari assà e nenti mangi.

1. Unni viditi niespuli, chianciti:
sunnu l’urtimi frutti di l’estati.

1. Comu amma a fari, la muglieri?
dumani agghiurnammu senza pani.

1. Quannu la sorti nun ti dici,
jettati nterra e cuogli babbaluci.

1. Cu fa amicizia cu li sbirri,
c’appizza lu vinu e li sicarri.

1. Di ‘nviernu nun ni vuogliu ca fa friddu,
mancu la stagiuni ca fa callu.

1. Cummari vi lu dicu allieggiu, allieggiu,
vostru maritu si iucà lu ‘llorgiu.

1. La padedda cci dissi a la gradiglia:
iu pisci frittu mangiu e no fradaglia.

1. Lu surci cci dissi a lu scravagliu:
quannu tu fa beni scordatillu.

1. Lu saziu nun cridi a lu diunu,
comu lu riccu nun cridi a lu mischinu.

1. Cci finì comu li nuci di Cianciana,
cientu vacanti ed una china.

1. Chi facisti o mastru Giuvanni,
scippasti la vigna e cci chiantasti li canni.

1. Abrili fa li sciuri e li biddizzi,
n’avi lu lasu lu misi di maiu.

1. Lu picuraru grida: all’erba, all’erba;
ca si la po’ sarbari si la sarba.

1. Sugnu comu na tavula di liettu,
dicu ca nun viu nenti e viu tuttu.

1. Ficiru paci li cani e li lupi,
poviri piecuri e svinturati crapi.

1. Di li cappiedda e di lu malu passu
dinni beni e stanni arrassu.

1. L’afflittulidda ca si curca sula
si vonta e svonta mmiezzu a li linzola.

1. Mi vivu lu vinu miu, armenu sacciu cca è vinu guastatu.

2. A quannu a quannu lu pupu j a ligna
cu ddu cippidda cci fici nna sarma;
nni la muntata si lassà la cigna,
va iti nni lu pupu ca si danna.

1. L’arti di lu muraturi, è arti gintili,
‘nn’accidenti a cu nni parla mali.

1. A vvu commari chiamativi la gatta,
sannò vi veni cu l’ancuzza torta.

1. P’amari li donni cci voli la sorti,
ma ancu ‘ngegnu , giudiziu e arti.

1. Lu zuccu nun pò teniri du viti
e mancu la fimmina du ‘nnamurati.

1. L’acqua di lu Raffu è mmiezzu vinu,
curriti schetti di San Giulianu.

1. L’acqua di li Malati è vinu sanu,
curriti schetti di San Giulianu.

1. Pi nun pagari du grana di varbieri,
si fa li capiddi scali, scali.

1. Quannu mina lu vientu narisi,
guardativi la peddi, guaddarusi.

1. Sugnu comu lu cunigliu ni la tana,
firriatu di sbirri e di ‘mpamuna.

1. Si m’arrinesci mi chiamu don Cola,
si nun m’arrinesci Cola comu prima.

1. Lu jardinaru ca chianta cipuddi
cci vannu appriessu li picciotti bieddi.

1. Nun ci vaiu cchiù a Santa Chiara
ca la Batissa mi voli ‘ngalera,
mi dissi ca ci ruppi la campana
e lu battagliu miu ristà com’era.

1. Chissa è la vera pena ca si senti,
sugnu luntano e nun viu l’amanti.

1. Amuri amuri, quantu sì luntanu,
cu mi lu cuonza lu liettu stasira,
cu mi lu cuonza, mi lu cuonza malu,
e malatieddu agghiuornu a lu matinu.

1. Vinni a cantari ca n’aiu ragiuni,
pi mmia nun ci fu camuliari,
tutti mangiaru carni e maccarruna
e iu, l’amaru, mancu aviri pani.

1. Chi avi stu sceccu ca raglia?
avi la corda longa e s’impiduglia.


Link correlato:
http://contraomniaracalmuto.blogspot.it/2013/11/piero-carbone-mi-chiede-di-pubblicare-i.html

3 commenti:

 1. come è cambiata la vita nello spazio di mezzo secolo!

  RispondiElimina
 2. Grazie per questo scrigno , pieno di sapienza popolare , che senza l´interesse di persone come Piero , sarebbe andato perduto per sempre .

  RispondiElimina
  Risposte
  1. Ringrazio Eduardo per l'apprezzamento; in questo caso mi sono limitato a riproporre il lavoro di raccolta fatto da altri, nel caso specifico al Circolo Unione, ma idealmente collegabile al lavoro di tanti altri che in diversa misura, e in piccola parte idealmente vi ho contribuito anch'io attraverso qualche pubblicazione, hanno cercato e cercano di non smarrire frammenti, anzi, direi "semi" di memoria: è utile in questo genere di raccolte il contributo corale.

   Elimina